หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 

การใช้พื้นที่ทางการเกษตรปลูกพืช

สร้างบูรณะสาธารณูปการ ไฟฟ้า และประปา

พัฒนาการใช้ที่ดิน
 

ที่ทำการตำรวจตำบลป่าแดง-ช่อแฮ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของประชาชน

การป้องกันและสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

พัฒนาองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เทศบาลฯ

การบำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

จัดให้มีและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาสวนสาธารณะ
 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ

พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม

การพัฒนาระบบการจัดการชุมชนและผังเมือง

พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนในท้องถิ่น

จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย

พัฒนาอาคาร สถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

พัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ