หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 83 
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
   
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว16  [ 25 เม.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1635 [เอกสารแนบ]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1636 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1658  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 11-20 สน.บถ. มท 0809.4/ว1656 [รายชื่อ]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 24 เม.ย. 2562 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1571 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นงบดำเนินงานการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1614  [ 23 เม.ย. 2562 ]
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1633  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1634 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) สน.คท. มท 0808.2/ว1620  [ 23 เม.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1619  [ 23 เม.ย. 2562 ]
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธ [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลอรีนผง 65% สำหร [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง สำหร [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้ [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอ [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในกิจ [ 11 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงย้ายระบบเสียงตามสายในเขตเทศ [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน กข 7835 พ [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว สำหรั [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ [ 3 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุข จำนวน 3 รายการ โดยว [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข จำนวน 9 รายการ โดยว [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉ [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจการของกองคลังเทศ [ 29 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจการของสำนักปลัดเ [ 29 มี.ค. 2562 ] 
 
 
พร0023.2/ว1734 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่4/2562 [ 25 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว1718 งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว208 มอบหมายภารกิจการจัดพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 24 เม.ย. 2562 ]     
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้ที่ 4/2562  [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว1705 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยววับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งในสายการสอน สายนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ปีงบ 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว210 กำหนดจัดประชุมการดำเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่นผ่านระบบ web conference [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว207 แจ้งการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 - 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว206 แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีรายชื่อกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่งดังนี้ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว205 พระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา 63 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว204 เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว1709 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว1708 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1 /25621 เมษายน 62 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1719 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1710 เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1711 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว1704 แจ้งชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ ฯ [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว1720 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว209 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]     
พร.0023.3/ว1685 1-การประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
พร.0023.3/ว1685 2-การประเมินผู้บริหารองค์การผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]     
   
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 795  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 378  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ "เมี่ยง" ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน ร่วมสอบสวนโรค [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปานและประธานอสม.ตำบลแม [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสท่ี 2 (มกราคม - มีนาคม 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการติดตาม แผนพัฒนา 4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการขับเคล [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาพูน โครงการอบรมและรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.วังหลวง โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองไร่ ม.1 [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กาญจนา แจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเลา บ้านหนองไร [ 26 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมูล การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนมูล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ [ 25 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   
อบต.น้ำเลา ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player