หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านอยากให้เทศบาลช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  สังคม
  การศึกษา
  สาธารณูปโภค
  บริการขั้นพื้นฐาน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 608 
ประกาศ ผุ้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ฉบับ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 6 
   
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ [ 20 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน [ 18 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาจัดดอกไม้ ตกแต่งประรำพิธี และเทียนพรรษ [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานในการจัดทำเอกสารต่า [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขย [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ [ 18 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 15 รายกา [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้าน [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) ทะเบียน กข 3794 พร โดยวิธ [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉ [ 14 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์(รถตู้)ทะเบียน กข [ 14 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกัน จำนวน 3 รายการ [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา(ทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะ [ 31 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ [ 29 พ.ค. 2562 ] 
 
 
พร0023.5/ว322 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แจ้งแนวปฏิบัติในการรับของแถม ฯ [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว321 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2563 แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
มติ ก.อบต.แพร่ ครั้งที่ 6/2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
มติ ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 6/2562  [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/8107 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นกรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินด้านที่ 3 รอบเดือนตุลาคม 2560 [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2559 การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2558 การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว320 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว317 แจ้งการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว316 แจ้งโอนเงิน อปท [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว318 สมัครประสงค์เข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว311 ขอเชิญประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ2/2562เฉพาะ คกก.กำหนด รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำสั่ง 6/2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.1/ว310 1-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562  [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.1/ว310 2-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.1/ว310 3-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนฯ รอบ 2/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว315 แจ้ง เนื่องจากได้ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว314 แจ้งเข้าร่วมประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฯ [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.3/ว309 แจ้งการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.4/ว2494 ขอส่งพระราชบัญญัติโรงงานฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]   
   
ป.โท (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 874  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เปิดติวเตรียมตัวสอบภาค ก. ท้องถิ่น ปี 2560!! (5 ส.ค. 2560)    อ่าน 472  ตอบ 0  
 ผลิตภัณฑ์ "เมี่ยง" ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 


วัดพระธาตุจอมแจ้ง  
 
 
อบต.ดอนมูล ธนาคารขยะตำบลดอนมูล20-06-62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ ุ6 เดือน [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปาน แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่ปาน ระบบป้องกันและการตรววจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่ปาน คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซว้อน ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน การแต่งตั้งกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสของเทศบาลตำบลแ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปาน รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.แม่คำมี การตรวจติดตามการดำเนินงานปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจบริหารจัดการขยะอำเภอเมืองแพร่ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่จั๊วะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่จั๊วะ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
   
ทต.ห้วยอ้อ วันนี้มีกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 2
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player