หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลอรีนผง 65% สำหรับใช้ในกิจการของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มขุ่นผง สำหรับใช้ในกิจการของการประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านนางพัชรี ประเดชบุญ ถึงสามแยกบ้านนายชาติชาย ขัดเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 ต.ช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในกิจการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงย้ายระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ทะเบียน กข 7835 พร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว สำหรับใช้ในกิจการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลช่อแฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9