Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2552
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลช่อแฮ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก ครูผู้ดูแลเด็กกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  
 

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล
********************************************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูส่วนตำบล

อาศัยตามอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่                 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก         เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานครูส่วนตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   จำนวน  ๑  อัตรา

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
๒.๑  ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ/หรือหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจัดจ้าง
โดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินรายได้ของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยจะต้องเป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารสวนตำบลแม่ป้าก  และ
๒.๒  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และ
๒.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (กรณีพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการจ้างก่อนวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วย หนังสือรับรองสิทธิใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้) และ
๒.๔ ต้องผ่านการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ท. กำหนดจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากแต่งตั้ง
๒.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ ดังนี้
๑)  มีสัญชาติไทย
๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓)  เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔)   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ                     จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ. ประกาศ กำหนดดังนี้
(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย
(ค)  โรคเท้าช้างในระยะที่ประกฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ)  โรคพิษสุนัขบ้าเรื้อรัง
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ หรือปลดออก เพราะการกระทำความผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลของพนักงานส่วนตำบล        ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล             ส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด
มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง            ที่ ก.ท. กำหนด (ผนวก ก )

๔.  การให้ได้รับเงินเดือน
    ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับอัตราเงินเดือนดังนี้
๔.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี อัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
๔.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาทและค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท

๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ตั้งแต่วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ในวันและเวลาราชการ
                    ๖.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน จำนวน ๒ ใบ
๖.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
๖.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน โดยรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
๖.๔ หนังสือรับรองประวัติการทำงาน
๖.๕ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
๖.๖ สำเนาปริญญาบัตร และรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  โดยรับรอง              สำเนาถูกต้องพร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
๖.๗ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภาออกให้           ใช้แทนใบประกอบวิชาชีพครู โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
๖.๘ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน นับจนถึงวันรับสมัครจำนวน  ๑  ฉบับ
๖.๙ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแสดงเอกสารตัวจริง
๖.๑๐ ผู้สมัครฯ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น                    ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง หากภายหลัง           ประกฎว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ให้ทราบในวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔             ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากหรือสอบถามได้ที่ โทร ๐๘๖-๔๒๙๗๒๔๔  หรือ www.maepak.go.th

๘.  คะแนนการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
๘.๑  คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘.๒  คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยอาจใช้วิธีสอบ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใดที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

                     ๙.  เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีผลคะแนนดังนี้
๙.๑  คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
๙.๒  คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐  
๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จะประกาศผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่
ต้องสอบแข่งขัน   ในวันที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นระยะเวลา ๒  ปี  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่ประกาศคัดเลือก และภายหลังมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก อาจบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เหลืออยู่ในลำดับที่ถัดไป               ตามประกาศผลการคัดเลือกนี้ หรืออาจดำเนินการคัดเลือกใหม่
๑๑. การบรรจุแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมี
เหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเป็นพนักงานครูส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวัดแพร่) ก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท. ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม             ในตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ.๑ และสามารถโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งอื่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้

อนึ่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก หากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัครคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก  ขอสงวนสิทธิ์ในการบรรจุแต่งตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ  วันที่  ๔  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๔                        (นายจำรัส  แสนบ่อ)
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2554 เวลา 13.50 น. โดย คุณ อารีรัตน์ จักรดี

ผู้เข้าชม 8491 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player